Nissan Cabstar 2613

Dosah 26m,boční 13m, r.v. 2021

Nissan Cabstar 2010

Dosah 21m,boční 10m, r.v. 2021

cena na vyžádání

Nissan Cabstar 2313

Dosah 23m,boční 13m, r.v. 2021

cena na vyžádání

Nissan Cabstar 1812

Dosah 18m,boční dosah 12m, r.v. 2021

cena na vyžádání